Đề cương học phần Đàm phán thương mại quốc tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

30

Xem & Tải

10

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn