Đề cương học phần Truyền thông nội bộ (Internal communication)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

16

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn