Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của giảng viên trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

9

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Trình bày tổng quan cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với công việc của giảng viên trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Vũ, Thị Phương Lan
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn