Phân tích thiết kế hệ thống kinh doanh tại công ty cổ phần MCI có ứng dụng kĩ thuật học máy trong phân tích dữ liệu khách hàng

Xem mô tả

2

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thành Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn