Đề cương học phần Quản trị dịch vụ nâng cao SĐH

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

25

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập