Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục hoá chất - Bộ công thương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

29

Xem & Tải

15

Tóm tắt
Trình bày vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại cục hóa chất - bộ công thương
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Khánh Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn