Đề cương học phần Fundamentals of management (2 Credits)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

31

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị học
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn