Xây dựng quy trình triển khai phần mềm quản lý hồ sơ nhân viên tại công ty tnhh cao su Inoue Việt Nam (IRV)

Xem mô tả

24

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Lan
Nghiêm, Thị Lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn