Đề cương học phần Quản lý tài sản trí tuệ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

60

Xem & Tải

25

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Quản trị thương hiệu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn