Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã - phường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

59

Xem & Tải

38

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Minh Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn