Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần kinh tế - kỹ thuật Metco

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Cơ sở lí luận về công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại công ti Cổ phần Kinh tê - Kĩ thuật Metco.
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản
Trích dẫn