Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm phục vụ giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học cho sinh viên trường Đại học Thương mại

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

13

Xem & Tải

6

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Nguyễn, Thị Thu Hà
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn