Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng cho công ty TNHH Long Hưng

Xem mô tả

62

Xem & Tải

33

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phan, Ích Thịnh
Nghiêm, Thị Lịch
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn