ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Hệ thống thông tin kế toán

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

53

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Kế toán Quản trị
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn