Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng

Xem mô tả

2

Xem & Tải

2

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Tô, Hải Long
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn