Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hình thức kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội: Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Tạ, Thị Hà
Tạ, Minh Hải
Vi, Thị Hằng
Phạm, Thị Thu Hiền
Phạm, Thị Hương
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn