Phân tích môi trường kinh doanh định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần NextGen Việt Nam

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Giáp, Thị Thu Trang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn