Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho Công ty Cổ phần công nghệ Onshop Việt Nam

Xem mô tả

6

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Phạm, Thị Hồng Nhung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn