Đề cương học phần Principles of auditing

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Kiểm toán
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập