Đề cương học phần Tổ chức và định mức lao động trong doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

31

Xem & Tải

17

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn