Quản trị chất lượng dịch vụ tại chi nhánh công ty TNHH nhà hàng món Huế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

91

Xem & Tải

82

Tóm tắt
Trình bày một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị chất lượng dịch vụ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng tại Huế
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Vũ, Hoàng Quy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn