Đề cương học phần Quản trị nhân lực công

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

10

Xem & Tải

4

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn