Xây dựng quy trình kiểm thử cho phần mềm Dịch vụ kho lưu trữ trung tâm Services Directory tại Công ty TNHH phần mềm FPT

Xem mô tả

74

Xem & Tải

60

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Minh Ngọc
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn