Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần Thông Tin Báo Chí Quốc Gia

Xem mô tả

43

Xem & Tải

27

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Phú Hiệp
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn