Đề cương học phần Định giá và chuyển nhượng thương hiệu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

37

Xem & Tải

13

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
Tác giả
Bộ môn Quản trị thương hiệu
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn