COURSE OUTLINES Course name: Financial Reporting 1 (ICAEW ACA

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn