Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thế giới hải sản

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

14

Xem & Tải

7

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý thuyết căn bản, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thế giới hải sản
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Nguyễn, Văn Hưng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn