Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

70

Xem & Tải

42

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Cao, Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn
Bộ sưu tập