Hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại Công ty Bảo Việt Hải Dương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

21

Xem & Tải

29

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận về hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm. Phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ti Bảo Việt Hải
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Vũ, Văn Tuệ
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn