Đề cương học phần Hệ thống thông tin kế toán

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

64

Xem & Tải

18

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Bộ môn Kế toán quản trị
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn