Nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ quản lý dự án phần mềm cho Công ty TNHH phần mềm FPT

Xem mô tả

10

Xem & Tải

8

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Đỗ, Thị Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn