Đề cương học phần Project management

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

23

Xem & Tải

11

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Khoa Quản trị kinh doanh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn