ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Học phần: Kinh doanh, Công nghệ và Tài chính 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2022
Tác giả
Bộ môn Thống kê - Phân tích
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn