Quản trị rủi ro xuất khẩu của công ty Cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

56

Xem & Tải

44

Tóm tắt
Trình bày lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro xuất khẩu tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Thị Lê Nhung
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn