Nâng cao chất lượng nhân viên tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

12

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn nâng cao chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ti cổ phần chứng khoán FPT.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Trần, Đức Khánh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn