Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự của công ty TNHH Umi Vina

Xem mô tả

28

Xem & Tải

5

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thị Thanh Giang
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn