Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI

Xem mô tả

18

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Lê, Thị Hằng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn