Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phần mềm CRM trong các doanh nghiệp bán lẻ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

1

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Nguyễn, Thị Hồng
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn