Quản trị truyền thông đào tạo của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

5

Xem & Tải

3

Tóm tắt
Cơ sở lí luận về quản trị truyền thông đào tạo. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị truyền thông đào tạo tại trường cao đẳng Vĩnh Phúc.
Mô tả
Năm xuất bản
2017
Tác giả
Nguyễn, Thị Hạnh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn