Ấn phẩm:

Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh

Xem mô tả

13

Xem & Tải

9

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Nguyễn, Thùy Linh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn