Ấn phẩm:

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp

Xem mô tả

10

Xem & Tải

14

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Dương, Hương Giang
Nhà xuất bản
Trường Đại học Thương mại
Trích dẫn