Tài liệu:

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn báo chí thương mại tiếng Việt và tiếng Anh

Xem mô tả

16

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2023
Tác giả
Phạm, Thùy Giang
Nhà xuất bản
Trường đại học Thương mại
Trích dẫn